Historia 19 kwietnia 2013 wyświetleń: 10742

Historia

 

O KLUBIE


Początki PKS Jadwiga sięgają roku 1987, kiedy do parafii Św. Jadwigi przy­był ksiądz Antoni Bednarz. Swoją opieką objął on grupy ministrantów i lektorów, które uczestniczyły w międzyparfial­nych turniejach i rozgrywkach sportowych. Największą po­pularnością wśród chłopców cieszyła się piłka nożna, tenis stołowy i lekka atletyka. Drużyna parafii św. Jadwigi została dwukrotnym mistrzem w międzyparafialnej lidze piłkarskiej. Ks. Antoni zauważył, że sport odgrywa ogromną rolę w życiu tych dzieci. Dostrzegł również dużą liczbę młodzieży, która nie udzielała się w grupach parafialnych tj. oaza, schola czy służba liturgiczna ołtarz, a z drugiej strony nie miała żadnych propozycji spędzania wolnego czasu. Nowopowstałe, ogromne osiedle na Krowodrzy pozbawione było ośrodków kulturalnych i sportowych. Będąc z wizytą duszpasterską wśród parafian, ks. Antoni podzielił się z nimi swoją troską o wałęsającą się młodzież, a także pomysłem zorganizowania dla niej zajęć sporto­wych przy kościele. Wzorem była dlań włoska katolicka organizacja sportowa CSI. Inicjatywa ks. Bednarza spotkała się z dużym zainteresowaniem. Mocno zaangażował się w nią Andrzej Wiśniewski, a przede wszystkim ks. proboszcz Jan Dziasek.

Powoli wokół osoby ks. Antoniego zaczęły gromadzić się osoby związane ze sportem, działacze, trene­rzy i zawodnicy. Warto podkreślić, że w początkowym okresie wszyscy trenerzy pracowali spo­łecznie. W 1991r. zorganizowano pierwsze zajęcia sportowe z koszykówki, siatkówki i piłki nożnej. Odbywały się one w Szk. Podst. nr 15 i 113, a także na sali gimnastycznej w jednostce wojskowej, przy ul. Wrocławskiej. Ogromne zainteresowanie zajęciami stworzyło potrzebę budowy bazy sportowej przy kościele. Ks. Jan Dziasek przeznaczył na ten cel część dolnego kościoła, gdzie powstała sala gimnastyczna z zapleczem w postaci dwóch szatni, dwóch toalet, łazienki i magazynku.

Z czasem, ks. Bednarz coraz lepiej poznawał ideę wspomnianej już CSI we Włoszech i postanowił przenieść te wzorce na grunt polski. 12 grudnia 1992 roku z jego inicjatywy w domu katechetycznym przy parafii Św. Jadwigi w Krakowie od­był się Zjazd Założycielski, na którym powołano do istnienia Parafialny Klub Sportowy Jadwiga z siedzibą w Krakowie, przy ul. Łokietka 60. Zjazd uchwalił również główne kierunki działalności klubu. Są to:

 • działalność w różnych sekcjach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w zależności od zapotrzebowania społecznego,
 • współpraca z klubami KSS RP, a także z innymi klubami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami członkowskimi Katolickiej Federacji Wychowania Fizycznego i Sportu,
 • pozyskanie dla klubu członków wspomagających i przyjaciół, którzy przyczynią się do wsparcia finansowego i rzeczowego działalności klubu,
 • zobowiązano zarząd do uzyskania dla członków klubu członkostwa KSS RP
  z założeniem ewidencji i zapewnienia legitymacji członkowskich oraz znaczków KSS RP.

Zjazd Założycielski powołał również Radę Tre­nerską jako organ doradczy przy Zarządzie Klubu.

21 grudnia 1992r. Kapituła Generalna KSS RP zarejestro­wała PKS Jadwiga pod numerem 2 w ewidencji Parafialnych Klubów Sportowych KSS RP. Tydzień później, 28 grudnia 1992r. klub został wpisany do rejestru stowarzyszeń sportowych i ich związków w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie pod pozycją 245 i tym samym uzyskał osobowość prawną. 10 stycznia 1993 roku w sali domu katechetycznego parafii Św. Jadwigi odbyło się pierwsze Walne Zebranie Klubu, na którym wybrane zostały władze klubu w składzie:

 1. Prezes - Marian Kulig
 2. V-Prezes ds. wychowawczych - ks. Antoni Bednarz
 3. V-Prezes ds. sportowych - Andrzej Wiśniewski
 4. V-Prezes ds. organizacyjnych - Anna Król
 5. Skarbnik - Eugeniusz Konieczny
 6. Sekretarz - Wiesław Zagórny

 

12 lutego 1993r. nastąpiło uroczyste poświęcenie pomieszczeń sportowych, którego dokonał
ks. Biskup Kazimierz Nycz. Od tego momentu PKS Jadwiga dysponuje już własną bazą sportową, którą z roku na rok rozbudowuje. Obecnie klub dysponuje stadionem z boiskiem piłkarskim w Parku Krowoderskim oraz boiskiem wielofunkcyjnym ze sztuczną trawą położonym koło kościoła św. Jadwigi.

 

 

 INTER CAMPUS

 

W roku 1997 F .C. INTER MEDIOLAN stworzył specyficzny projekt rozwoju programu w zakresie "Odpowiedzialności Socjalnej". Od tego momentu INTER CAMPUS ESTERO realizuje na całym świecie wieloletni program działań społecznych, wykorzystując grę w piłkę nożną jako instrumentu propagowania edukacji i integracji wśród niezamożnych dzieci, w wieku od 8 do 14 lat. Polskim partnerem Inter Campus Estero jest Parafialny Klub Sportowy "Jadwiga" w Krakowie a koordynatorem projektu Pan Aleksander Kawiorski. W Krakowie w klubie PKS "Jadwiga" Inter Campus założono w 2002 roku z inicjatywy Aldo Montinaro i Massimo Seregni oraz Prezes Małgorzaty Jacko. Na świecie działa 27 szkółek piłkarskich Inter Campus, w Europie 5 (Polska, Bułgaria, Rumunia, Węgry i Bośnia i Hercegowina). Za szkółki europejskie odpowiada z ramienia Inter Campus Pan Francesco Quattrin. Dyrektorem Inter Futura - Inter Campus jest Pani Carlotta Moratti - córka Prezesa Honorowego Interu Massimo Morattiego. W PKS "Jadwiga" - Inter Campus trenuje ponad 300 chłopców w wieku 5-14 lat - w 14 drużynach. Dodatkowo utworzono w formie wolontariatu cztery drużyny zewnętrzne Inter Campus: w Domu Dziecka im. św. Ludwiki na Kazimierzu a drugą w Pogotowiu Opiekuńczym dla chłopców w Krakowie, w domach dziecka w Sieborowicach i Pawlikowicach. Zajęcia prowadzą trenerzy PKS "Jadwiga".

Podstawę poszczególnych programów stanowią: szkolno-edukacyjne wychowanie dzieci, propagowanie futbolu jako aktywności o charakterze zabawy, dowartościowanie obszarów potrzebujących wsparcia, kształcenie techniczne lokalnych współpracowników, pogłębianie procesu integracji społecznej, zaangażowanie rodzin, szacunek i respekt wobec kultur i tradycji lokalnych, zadowolenie partnerów programu.

Propozycje współpracy bądź też prośby o pomoc, pochodzące z różnych środowisk (władze lokalne, federacje piłkarskie, organizacje społeczne czy kluby piłkarskie), są uważnie analizowane przez klub Inter Mediolan, w celu zweryfikowania zaufania oraz poważnego potraktowania lokalnych współpracowników i proponowanych projektów. Następnie, wspólnie z współpracownikami lokalnymi lub partnerami finansowymi (np. Pirelli Brasile, Nike Italia, ZP Acciaierie, Haida Football Co., itd.) opracowuje się kontrakt, określający szczegółowo cele, obowiązki, określone zadania i osoby oraz program współpracy.

W oparciu o zasady programu współpracy, działalność obejmuje: bezpłatne dostarczenie oficjalnych ubiorów sportowych dla dzieci i ich trenerów, bezpłatne kursy szkoleniowe dla kadry trenerskiej prowadzone bezpośrednio przez trenerów Inter Campus, codzienne treningi piłkarskie oraz inicjatywy edukacyjne, spotkania informacyjne z rodzicami i nauczycielami, festyny, turnieje o zasięgu lokalnym lub międzynarodowym (wspólne turnieje drużyn uczestniczących w projekcie Inter Campus Italia i Estero), współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami dobroczynnymi, wspólne akcje promocyjne oraz kontakty z mediami.

Dla przykładu należy powiedzieć, że np. w Brazylii Inter Campus Estero wpływa na wzrost wskaźnika uczęszczania do szkół ponad 4000 dzieci rocznie, w Rumunii 400 sierot może uczyć się i uprawiać sport razem z dziećmi z lokalnej wspólnoty; w Bośni 800 dzieci - Chorwatów, Serbów czy Muzułmanów - trenuje razem, w Kolumbii ponad 600 młodych piłkarzy korzysta z codziennych form aktywność sportowych, dzięki którym oddala się od narkotyków czy zainteresowania partyzantką.

Na całym świecie program Inter Campus rodzi niezmiernie pozytywny efekt, który uwidacznia się poprzez spontaniczny rozwój inicjatyw o charakterze integracyjnym wewnątrz lokalnych wspólnot oraz poprzez zaangażowanie instytucji czy organizacji zajmujących się niesieniem pomocy obszarom potrzebującym. Dzięki Inter Campus Estero np. Szkółka Piłkarska Bubamara w Sarajewie może skorzystać z pomocy specjalistów psychologów, którzy opiekują się 50 sierotami i pomagają im eliminować dramatyczne wspomnienia z okresu wojny, w Iranie np. matki oraz siostry dzieci uczestniczących programie mogą również korzystać ze struktur sportowych, które wcześniej były niedostępne dla nich; w Rio de Janeiro, jeden parlamentarzysta, poruszony pozytywną transformacją lokalnej społeczności, z którą współpracuje Inter Campus, zainwestował w restrukturyzację obiektów sportowych oraz działalność rekreacyjną.

Z punktu widzenia "Odpowiedzialności Socjalnej", każda inicjatywa może być oceniona według pewnych kluczowych zasad, które określają jej wartość.

Dobrowolność : FC Inter i jego Partnerzy zdecydowali dobrowolnie zaangażować się w osiąganie celów biznesowych z zachowaniem wrażliwości społecznej.

Dynamizm : każdy program jest elastyczny i specjalnie dostosowany do potrzeb panujących w danym środowisku.

Możliwość utrzymania : Inter Campus Estero jest zdolny do utrzymania się dzięki wysiłkowi wszystkich stron zaangażowanych w konkretne, wieloletnie, realistyczne inwestycje oraz poprzez stałe monitorowanie.

Wymierność : rezultaty widoczne są w kontynuacji projektu przez kilka lat, we wzroście liczby dzieci uczestniczących w programie czy liczby osób w nim zaangażowanych oraz w poprawie jakości imprez sportowych (np. Sodalitas Social Award 2002).

Skuteczność : wybór początkowy, aby skoncentrować swoje wysiłki na specyficznych dziedzinach (piłka nożna, praca z dziećmi, edukacja), prowadzi do efektywnej realizacji naszej misji.

Wzajemność : konkretne doświadczenie pokazuje, że prostota oraz elastyczność programu pozwalają na wdrożenia projektów tego typu w pozostałe dziedziny sportu i inne środowiska.

ost. aktualizacja: 2015-08-31
cofnij drukuj do góry